Kloakeringsplaner

Det vil være de fleste bekendt, at Odsherre Kommune har besluttet at kloakere alle sommerhusområder, og at de er i fuld gang med projektet.

Vi ved ikke mere i bestyrelsen, end hvad Odsherreds Forsyning oplyser på deres hjemmeside.

Desuden har de udsendt denne plan for projektet - af den fremgår det, at vores område står for tur i sept. 2023 - juli 2024.

Alle sommerhusejere vil blive indbudt til orineteringsmøde, når tiden nærmer sig.

Foreningens formål og omfang:

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser og grundejerpligter såvel indadtil og udadtil, herunder blandt andet at administrere, vedligeholde og renholde fællesarealer og private veje.


Grundejerforeningen omfatter alle de ejendomme, der har vejnummer på Lars Peters Vej, på Kongsbovej og på Kongsbo Tværvej (undtagen nr. 1, 2, 3 og 4).


Grundejerforeningen vedligeholder disse tre veje samt fællesarealet, som befinder sig på Kongsbovej 11 (boldbanen); her finder man også foreningens udhængsskab.

Veje til "koteletgrunde" er det ejernes eget ansvar at vedligeholde

 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ellinge Lyng

 "Grundejerforeningen matr. nr. 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f og 8g Ellinge Lyng, Højby Sogn"

§ 1

Foreningens navn er “Grundejerforeningen matr. nr. 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f og 8g Ellinge Lyng, Højby Sogn”.

Dens områder omfatter arealer udstykket fra disse ejendomme den 10.12.1969.

Generalforsamlingen kan med simpelt flertal vedtage, at parceller udstykket fra nærliggende arealer tilsluttes foreningen.

Foreningens hjemsted er Odsherred kommune.

§ 2

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til en deklaration lyst 26.11.1969 på det i § 1 nævnte areal.

Foreningen har til formål i overensstemmelse med den nævnte servitut at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser og grundejerpligter såvel indadtil og udadtil, herunder blandt andet at administrere, vedligeholde og renholde anlæg, fællesarealer og private veje.

§ 3

Foreningen er upolitisk og kan med generalforsamlingens tilslutning uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger på Sjælland, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse med generalforsamlingens tilslutning kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af parceller af det i § 1 nævnte areal.

§ 4

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden af køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen.

Det indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælger er i kontingentrestance, er pligtig at udrede det skyldige beløb, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket.

§ 5

Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de på ejendommen lyste servitutter.

Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i henhold til den omtalte deklaration.

§ 6

Der vil blive pålignet medlemmerne et årligt bidrag til administrationsomkostninger, vedligeholdelse, renholdelse og rydning af private veje, fællesarealer og foranstaltninger iøvrigt i det omfang, krav herom måtte blive fremsat af det offentlige.

Dette bidrag fastsættes af foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling efter forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Bidraget opkræves forud for eet år ad gangen. Særlige bidrag kan fastsættes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, der tilllige fastsætter betalingsterminerne.

Såfremt et medlem er i restance med bidrag til foreningen, bevirker det, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og de eventuelle i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger er betalt.

Det ordinære kontingent betales inden 1.6., er kontingentet eller andre ydelser ikke betalt senest 1 måned efter forfaldstid opkræves disse med et tillæg på 100 kr.

Er kontingentet eller andre ydelser ikke betalt senest 2 måneder efter forfaldstid, kan bestyrelsen uden yderligere varsel lade beløbet overgå til inkasso.

§ 7

For dispositioner foretaget af bestyrelsen inden for den bestyrelsen ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk een for alle og alle for een.

§ 8

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, således at formanden og 1 bestyrelsesmedlem afgår det ene år, og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer det næste.

Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, medens den øvrige bestyrelse konstitueres på det første bestyrelsesmøde efter valget.

Udover bestyrelsen vælges en suppleant til denne samt en revisor og en revisorsuppleant. Alle suppleanter afgår hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Den fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger (jfr. tillige §  16).

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat eller landinspektør.

§ 9

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med mindst eet af bestyrelsens medlemmer.

 

§ 10

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst eet bestyrelsesmedlem forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er tilstede.

Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Dersom formanden eller næstformanden måtte udtræde af foreningen, eller af andre grunde ikke er i stand til at varetage hvervet, skal hans afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer indtil førstkommende generalforsamling, og dersom ingen ønsker valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

§ 11

Kassereren modtager foreningens indtægter og fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog, samt medlemskartotek.

Kassereren underskriver alle kvitteringer, som skal godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde med 2 underskrifter.

Kassebeholdningen skal henstå i Giro eller Bank og Sparekasse.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1.500 kr.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Årsregnskabet skal revideres af foreningens revisor inden udgangen af januar måned.

§ 12

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 2 ugers varsel.

Indkaldelse skal indeholde meddelelse om, hvilke emner, der vil være at behandle samt budgetforslag til det kommende år, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, der optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden jfr. § 14.

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

§ 13

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtiget til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 14

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fastlægggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftigt tilsendes bestyrelsen 2 uger inden generalforsamlingen.

§ 15

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Hver parcelejer har een stemme, som kan udøves af ejeren selv, dennes ægtefælle eller en af ejeren befuldmægtiget. Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 1/3 af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning.

Til vedtægtsændringerne fordres, at beslutningen tages med mindst 2/3 af de fremmødte på den ordinære generalforsamling. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

§ 16

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30.8.1970 og rettet på generalforsamlingen 2.4.1999.

Foranstående vedtægter er efter revision af enkelte paragraffer vedtaget på foreningens generalforsamling den 25. marts 2016 og gælder fra samme dato.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDENSFORSKRIFTER

For at fremme miljøet beder vi venligst – men bestemt – grundejerne om at være med til at overholde de vedtagne ordensforskrifter.

 1. Al parkering på veje, stier, vendepladser og fællesarealer er forbudt.
 2. Fartbegrænsning på HØJST 20 KM/T.
 3. Klipning af grunde og rabatter skal finde sted mindst 3 gange årligt. Før den 15. maj, 1. juli og 15. august.
 4. Brug af motor- og el-plæneklippere, motor- og el-save, samt andet motordrevent eller eldrevet, der støjer, må kun benyttes i følgende tidsrum:
 • Hverdage fra kl. 9.00 - 19.00
 • Søn- og helligdage KUN 9.00 - 12.00.