Tak for en god generalforsamling.
Vores veje er netop blevet repareret. Vi håber, det kan holde hele året.
Grenafhentning har nu fundet sted. Næste år sker det lige efter d. 1. maj.

Referat fra generalforsamlingen 14/4 2022

Beslutningsreferat fra den 53. ordinære generalforsamling

Torsdag den 14. april 2022 kl. 13.00

i Vig Forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1, 4560 Vig

 

Formanden, Finn Dyrhagen (K43) bød velkommen og præsenterede de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

 

Pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden foreslog Børge Christensen (K45), som blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig og gennemgik dagens agenda.

 

Pkt. 2: Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne halve år

Hjemmesiden er igen aktiv efter at have været nede, efter vi blev forsøgt hacket. Webadressen er den samme: www.ellinge-lyng.dk

Torben Søgaard fra bestyrelsen fortalte om vejene: vi fik foretaget en bedre opretning i 2021 og vi er i gang med at rette op på de stikveje, som foreningen har ansvaret for (de stikveje, der fører til mere end to ejendomme). Alt vedligeholdes løbende. Stikveje til koteletgrunde er ejernes eget ansvar. Der vil igen i år blive lagt støvbinder på vejene.

Kloakering er fortsat nomineret til at foregå fra september 2023 – Juli 2024. Det koster omkring 35.000 for tilslutning og ca 1.000 kr pr. meter der skal graves på egen grund. Så pengetræet skal plantes nu :-) Der vil komme mere info når der afholdes officielle infomøder via kommunen.   

Der blev spurgt til de containere, der er opstillet på et par grunde. Det er ikke forbudt, men flere tilkendegav, at de skæmmede området. Bestyrelsen tager dialog med ejerne af containere.

Dertil skal det også nævnes at Campingvogne er forbudt uden for ferietiden iflg. servitutterne.

 

Til debat:

Bestyrelsen har fået henvendelser vedrørende grenkørsel og at dette ønskes tidligere på året.

På sidste års generalforsamling blev det besluttet at beholde grenkørsel, men ikke aftalt hvornår på året, det skulle ske. Hidtil har praksis været: lige efter pinse.

Afstemning/håndsoprækning for at beholde grenkørsel efter pinse – 9 for, 14 imod. Afstemning/håndsoprækning for at grenkørsel skal ske umiddelbart efter påske – 9 for.

Afstemning/håndsoprækning for at grenkørsel skal ske umiddelbart efter 1. maj – 14 for.

Det blev således besluttet, at grenkørsel fremover skal ske umiddelbart efter 1. maj, effektueres fra 2023.
I indeværende år sker det efter pinse, dvs. i uge 24.

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Carlo Bendtsen (K31) gennemgik det reviderede regnskab for 2021, som blev godkendt uden bemærkninger.

 

Pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastsættelse af bidrag

Budget for 2022 blev taget til efterretning.

Fastsættelse af bidrag: Bestyrelsen foreslår uændret bidrag: 400 kr. pr. år, hvilket blev godkendt.

Ingen yderligere forslag fra bestyrelsen.

 

Pkt. 5: Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag fra medlemmerne.

 

 

Pkt. 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formand Finn Dyrhagen (K43) blev genvalgt med akklamation.

Bestyrelsesmedlem Torben Søgård (K1) blev genvalgt med akklamation.

 

Pkt. 7: Valg af suppleant

Johnny Jensen (K47) blev valgt med akklamation.

 

Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant

Børge Christensen (K45) blev genvalgt som revisor med akklamation.

Lasse Johansson (LP3) blev genvalgt som revisorsuppleant med akklamation.

 

Pkt. 9: Eventuelt

Formanden takkede dirigenten for fin mødeledelse og forsamlingen for en god debat.

Alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig vores Facebookgruppe: "Grundejerforeningen Ellinge Lyng" og sikre sig, at vores kasserer (carlobendtsen@gmail.com) har deres mailadresse. Det er via disse to kanaler, at bestyrelsen sender beskeder ud.

 

-------------------------------

Referatet er godkendt af dirigent og bestyrelsen

-------------------------------

For det kommende år består bestyrelsen i Grundejerforeningen Ellinge Lyng således af:

Formand Finn Dyrhagen (K43) - valgt for perioden 2022-2024

Kasserer Carlo Bendtsen (K31) - valgt for perioden 2021-2023

Bestyrelsesmedlem Torben Søgaard (K1) - valgt for perioden 2022-2024

Bestyrelsesmedlem Tanja Ritzau (LP3) - valgt for perioden 2021-2023

Bestyrelsesmedlem Bettina Rudbæk (K56) - valgt for perioden 2021-2023

Bestyrelsessuppleant Johnny Jensen (K47) - valgt for perioden 2022-2023

-------------------------------

 

 UDDRAG AF

Deklaration om "Ellinge Lyng udstykningen" - af 26/11 1969

Ved udstykning af ovennævnte ejendom har sogneråd, amtsråd og naturfredningsnævn godkendt,

  • at de fremtidige parceller til sommerhusudstykning udstykkes efter landinspektør J. Kristiansens Plan af april 1969 j. nr. 3994
  • at der tinglyses nedenstående bestemmelser, dels for at opfylde de af det offentligt stillede betingelser, og dels for at sikre området som et smukt og roligt sommerhusområde.
  1. Udstykning og anvendelse

De fremtidige parceller udstykkes efter den godkendte plan, og kun mindre ændringer kan foretages, når myndighederne godkender dette.

Området er et godkendt sommerhusområde, og der må således ikke forefindes nogen form for erhvervsvirksomhed, handel, fabrik, værksted, lager, pensionat, feriekoloni, restaurant, dyrehold eller i det hele taget nogen virksomhed, der ved røg, støj, støv eller lugt, udseende eller på anden måde er til gene for omboende.

Der må ikke på parcellerne udenfor ferieperioden opstilles campingvogne, telte el. lignende. Erhvervsskilte må ikke opsættes.

Referat fra generalforsamlingen 5/9 2021

Regnskab 2020 & Budget 2021 - se her

Beslutningsreferat fra den 52. ordinære generalforsamling

Søndag den 5. september 2021 kl. 12.00

i Vig Forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1, 4560 Vig

 

Formanden, Finn Dyrhagen (K43) bød velkommen og præsenterede de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Han beklagede, at det pga. coronarestriktioner ikke havde været muligt at afholde generalforsamlingen inden udgangen af april, som vedtægterne foreskrev.

 

Pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden foreslog Børge Christensen (K45), som blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig og gennemgik dagens agenda.

 

Pkt. 2: Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt med dagsordenen, og udtrykte stor tak til den tidligere formand, Karsten Møller, for god vejledning og historiske data om foreningens historie. Man kan af de gamle bøger se, at spørgsmålet om hastighed på vejene har været oppe at vende på samtlige møder i foreningens historie. Desuden har der i de første år været mange drøftelser om den telefonboks, som foreningen havde opsat.

      Torben Søgaard fra bestyrelsen fortalte om vejene: vi fik foretaget en bedre opretning i år og vi er i gang med at rette op på de stikveje, som foreningen har ansvaret for (de stikveje, der fører til mere end to ejendomme). Alt vedligeholdes løbende. Stikveje til koteletgrunde er ejernes eget ansvar.

      Vedr. naboskabet: Formanden læste den gældende servitut for hele området op - aftrykt herunder.

      Formanden mindede om de tilbagevendende formaninger og tilføjede, at løsgående katte udgør et problem enkelte steder.

 

Beretning til debat:

Vejenes tilstand er yderst tilfredsstillende, men det er fortsat et problem, at især firmabiler kører for stærkt. Formanden oplyste, at der ikke må opsættes skilte med hastighedsbegrænsning.

Kloakering - ingen spørgsmål.

Der var enighed blandt de fremmødte om, at rå containere på sommerhusgrunde ikke er kønne at se på. Men der er så vidt vides ikke hjemmel til at forbyde dem.

Campingvogne er på samme vis et problem, og de er forbudt iflg. servitutterne uden for ferietiden.

Bestyrelsen tager dialog med ejerne af containere og campingvogne.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Carlo Bendtsen (K31) gennemgik det reviderede regnskab for 2020, som blev godkendt uden bemærkninger.

 

Pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastsættelse af bidrag

  1. at vi ophører med den årlige grenkørsel, da den er dyr (11.300,- sidste år)

Formanden oplyste, at bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse af, om den årlige grenkørsel stadig havde opbakning, set i lyset af, at flere og flere har trailere.

Flere udtrykte tilfredshed med ordningen, men fandt det problematisk, at nogle lægger grene så tidligt ud, at der opstår brandfælder og at fuglene bygger rede i de udlagte grene. Andre ønskede ordningen afskaffet, så foreningen kan bruge pengene på vore veje i stedet.

Ved afstemning viste der sig flertal for at bevare ordningen.

Bestyrelsen tog det til efterretning og vil overveje, om tidspunktet for afhentning skal ændres.

  1. at vi i stedet anskaffer en trailer til fælles brug

Forslaget bortfaldt

  1. at vi bruger de penge, vi sparer på grenkørsel, på vedligeholdelse af vejene

Forslaget bortfaldt

      Budget for 2021 blev derefter godkendt.

      Fastsættelse af bidrag:

Bestyrelsen foreslår uændret bidrag: 400 kr. pr. år, hvilket blev godkendt.

 

Pkt. 5: Forslag fra medlemmerne

Et medlem havde fremsat forslag om etablering af vejbump på vore veje for at nedsætte hastigheden.

Bestyrelsen oplyste, at man har forespurgt kommunen, som oplyser, at det godt kan lade sig gøre, men at det kræver belysning af alle bump, hvilket vil blive meget dyrt.

Efter en drøftelse om andre muligheder blev forslaget sat til afstemning, men der var ikke flertal for at arbejde videre med sagen.

 

Pkt. 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Carlo Bendtsen (K31) og Tanja Ritzau (LP3) blev genvalgt med akklamation.

Bettina Rudbæk (K56) opstillede og blev valgt med akklamation.

 

Pkt. 7: Valg af suppleant

Johnny Jensen (K47) opstillede og blev valgt med akklamation.

 

Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant

Børge Christensen (K45) blev genvalgt som revisor med akklamation.

Lasse Johansson (LP3) blev genvalgt som revisorsuppleant med akklamation.

 

Pkt. 9: Eventuelt

Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlem: Jeannette Gronemann (LP2)
og afgående suppleant Birgith Møller (KT7) for indsatsen.

 

Formanden takkede dirigenten for fin mødeledelse og forsamlingen for en god debat.

Herefter bød foreningen de fremmødte på frokost.

-------------------------------

Referatet er godkendt af dirigent og bestyrelsen

-------------------------------

For det kommende år består bestyrelsen i Grundejerforeningen Ellinge Lyng således af:

Formand Finn Dyrhagen (K43) - valgt for perioden 2020-2022
Kasserer Carlo Bendtsen (K31) - valgt for perioden 2021-2023
Bestyrelsesmedlem Torben Søgaard (K1) - valgt for perioden 2020-2022
Bestyrelsesmedlem Tanja Ritzau (LP3) - valgt for perioden 2021-2023

Bestyrelsesmedlem Bettina Rudbæk (K56) - valgt for perioden 2021-2023

Bestyrelsessuppleant Johnny Jensen (K47) - valgt for perioden 2021-2022

-------------------------------

Uddrag af Deklaration om "Ellinge Lyng udstykningen" - af 26/11 1969

Ved udstykning af ovennævnte ejendom har sogneråd, amtsråd og naturfredningsnævn godkendt,

  • at de fremtidige parceller til sommerhusudstykning udstykkes efter landinspektør J. Kristiansens Plan af april 1969 j. nr. 3994
  • at der tinglyses nedenstående bestemmelser, dels for at opfylde de af det offentligt stillede betingelser, og dels for at sikre området som et smukt og roligt sommerhusområde.
  1. Udstykning og anvendelse

De fremtidige parceller udstykkes efter den godkendte plan, og kun mindre ændringer kan foretages, når myndighederne godkender dette.

Området er et godkendt sommerhusområde, og der må således ikke forefindes nogen form for erhvervsvirksomhed, handel, fabrik, værksted, lager, pensionat, feriekoloni, restaurant, dyrehold eller i det hele taget nogen virksomhed, der ved røg, støj, støv eller lugt, udseende eller på anden måde er til gene for omboende.

Der må ikke på parcellerne udenfor ferieperioden opstilles campingvogne, telte el. lignende. Erhvervsskilte må ikke opsættes.