Referat fra bestyrelsesmøder:

Referat fra generalforsamlingen 2/4 2023

Referat fra den 54. ordinære generalforsamling afholdt Palmesøndag d. 2. april 2023 kl. 13.00 i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1, 4560 Vig

Tilstede var: 37 parceller til stede ved GF (heraf 34 til spisning) samt 2 fuldmagter.


Dagsorden i henhold til vedtægterne:


Pkt. 1:      Valg af dirigent:

Formanden foreslog Børge Christensen (K45), som blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig og gennemgik dagens agenda.


Pkt. 2:      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år:

Det er vistnok mange år siden, der har været så mange medlemmer til stede ved generalforsamlingen. Da det nok ikke skyldes frokosten alene, tager jeg med det samme fat på det vigtigste emne:

         Kloakeringen af vores område

Bestyrelsen ved desværre ikke mere, end hvad alle kan se på Odsherred Forsynings hjemmeside: ifølge tidsplanen står vores område til at blive kloakeret i perioden september 2023 – juli 2024, som det har været meldt ud i de sidste par år. Vi ville gerne kunne sige noget mere præcist og har derfor kontaktet Forsyningen så sent som i forrige uge. Men heller ikke de kan sige mere, fordi der endnu ikke er lagt præcise planer. Entreprenøren har lavet prøvegravninger forskellige steder på vores veje for at tjekke grundvandshøjden og få sikkerhed for, hvor der ligger vandrør og kabler. Alle grundejere vil blive indkaldt til et infomøde cirka 3 måneder før kloakeringen går i gang.

   Vi har dog fået svar på vores spørgsmål om, hvordan kloakeringen vil ske for de grunde, der har en stikvej, de såkaldte "koteletgrunde": Forsyningen sætter som udgangspunkt skelbrøndene ude ved vejen (ca. 1 meter inden for skel). Der kan dog være steder, hvor man vil sætte en minipumpestation for enden af koteletbenet: det er i de tilfælde, hvor terrænet gør at det bliver svært at få afløb via almindeligt fald fra huset til kloakledningen i vejen. Skal der en pumpe til, tilbyder Forsyningen ofte at placere pumpen, hvor koteletbenet slutter. For hvis pumpen placeres ved vejen, skal grundejeren lægge en stikledning i stor dybde (nogle steder 3-4 m.) i stikvejen til pumpen, men flytter man pumpen op af koteletbenet kan man nøjes med at placere en trykledning i stikvejen i ca. 1 meters dybde. Grundejere af koteletgrunde, hvor skelbrønde er sat ved vejen, vil kunne aftale at nøjes med én ledning i deres fælles vej. Forsyningen anbefaler i disse tilfælde, at man får udarbejdet en deklaration på dette. Der kan jo senere komme andre ejere og der kan opstå uenighed om vedligeholdelse m.m.

   Kloaktilslutningsbidraget til Odsherred Forsyning er desværre steget til 44.815,50 kr. i 2023-priser, hvis man adskiller regnvand fra spildevand. Beløbet kan enten betales på én gang eller over en 3-årig periode. For pensionister og efterlønsmodtagere er der desuden mulighed for at søge om at få bidraget indefrosset. Desuden skal hver grundejer selv betale for forbindelse mellem hus og skelbrønd, og dette arbejde afhænger af de individuelle forhold. Naboparceller kan gå sammen om at få udført det arbejde, der skal udføres på egen grund. Vi må som grundejerforening ikke lave en samlet entreprise for hele området, men vi vil gerne opfordre til, at der i dag nedsættes en arbejdsgruppe, der kan indhente priser fra forskellige entreprenører, så ikke alle behøver at kontakte dem alle. Vi har indhentet materiale fra en nabogrundejerforening, som kan danne udgangspunkt for et sådant arbejde. De priser, de har fået ind, svinger mellem 620,- og 820,- pr. m. + mellem 2.500,- og 4.000,- for en evt. spulebrønd.

           Bestyrelsens kompetencer

Vi blev sidste år bedt om at henstille til de grundejere, der har campingvogne stående uden for feriesæsonen, om at fjerne disse, som der står i de gældende servitutter. Desuden blev vi bedt om at undersøge, om der kan indføres forbud mod at opstille containere fast.

   Sidste sommer gik vi derfor en runde i vores område og henstillede til de grundejere, der har en campingvogn stående, om at fjerne den inden d. 1. november. Nogle grundejere fulgte vores henstilling, andre gjorde ikke, og derfor kontaktede vi i november måned 2022 Odsherred Kommune, som er påtaleberettiget iht. servitutterne. Vi har ikke fået svar på vores henvendelse, selvom vi har rykket for svar to gange, og vi må tage dette som et udtryk for, at kommunen ikke agter at foretage sig noget. Mere kan vi ikke gøre, selvom det er med beklagelse, at vi må konstatere, at tinglyste bestemmelser tilsyneladende ikke behøver at blive taget alvorligt i dette tilfælde. Især beklager vi over for de grundejere, der tog bestyrelsens henstilling alvorligt og fjernede deres campingvogn.

   Bestyrelsen har derfor ikke taget initiativ til at ændre på vedtægterne for at få indført et forbud mod opstilling af containere. Hvis det ene forbud ikke bliver håndhævet, er der ingen grund til at foreslå indførelsen af nye.

            Vores veje

Vi synes selv, at vores veje har klaret sig fint gennem det sidste år, og vi har ikke fået en eneste klage over vejenes tilstand. Vi ofrede også noget ekstra sidste år på at få det rette hæld på vejbelægningen.

   Vi har derfor besluttet ikke at ofre penge på vedligeholdelse af vejene i år, også fordi de i løbet af nogle måneder vil blive gravet op, når kloakeringen går i gang. Til gengæld vil der efter al sandsynlighed blive brug for at kunne bruge ekstra penge på vedligeholdelse, når kloakeringen er gennemført, selvom Odsherreds Forsyning har til opgave at tilbageføre vejen til samme stand som inden arbejdet påbegyndes.

            Grenkørsel

Vi besluttede sidste år at fastholde den årlige grenkørsel og at gennemføre den i begyndelsen af maj måned. Vi har derfor bestilt afhentning af grene mandag d. 8. maj. Det vil være tilladt at lægge gren ud til afhentning to uger før, dvs. fra lørdag d. 22. april.

             Affaldscontainere

Vi har læst, at vi bliver forsynet med en stribe affaldscontainere: i løbet af september/oktober vil hver sommer-husgrund få tre nye containere, så vi skal have fire stk. stående. De nye sorteringer er papir, metal, glas, pap og plastik/mad- og drikkekartoner.

             I øvrigt:

Bestyrelsen har besluttet at tilbyde grundejere en mærkat med påskriften "Her må du gerne smide din hundepose". Især med de mange nye containere vil det være en god ide, så man undgår hundeposer i den forkerte container. Det sker ved, at man henvender sig til vores kasserer, Carlo.

     Sidst, men ikke mindst: Tak til alle, der bidrager til, at det er en god oplevelse at komme hertil, også de personer, der vedligeholder vores fællesareal på hjørnet af Kongsbovej og Kongsbo Tværvej. Og en særlig tak til Tanja Ritzau, som efter flere års indsats har valgt at overlade sin bestyrelsespost til en anden.

 

Beretning til debat:

Flere beboere fra Lars Petersvej ønsker vejene udbedret på grund af mange og store huller, især i den fjerneste ende. Tanja Ritzau LP3 påpeger, at en stor del af disse huller er kommet de steder, hvor Odsherred Forsyning har haft lavet prøvegravninger, og ikke har genetableret vejene godt nok. Bestyrelsen vil tage kontakt til Aarsleff, som har stået for disse prøvegravninger, og bede dem reparere disse steder.
Derudover vil bestyrelsen bestille mere grus til fællesarealet, som enhver er velkommen til at bruge, og undersøge muligheden for, om vi kan hyre en ekstern til at reparere huller, uden at skulle lave hele vejen.

 

Bestyrelsen beretning blev herefter godkendt.

 

Pkt. 3:      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:

Kasserer Carlo Bendtsen (K31) gennemgik det reviderede regnskab for 2022, som blev godkendt uden bemærkninger. 


Pkt. 4:      Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastsættelse af bidrag:

     1. Bestyrelsen foreslår opsætning af en hjertestarter:

En hjertestarter koster DKK 12.000-14.000 + årligt ca. 1.000 i vedligehold.

Umiddelbar opbakning fra medlemmer, men bestyrelsen blev bedt om at vende tilbage med et gennemarbejdet forslag ved næste års generalforsamling.

     2. Bestyrelsen foreslår kontingentstigning fra 400,- til 500,- pr. år grundet alm. inflation (beløbet har været uændret i hvert fald de sidste 19 år): 

Formanden korrigerede udmeldingen om uændret pris de sidste 19 år: den har svinget fra 300,- til 475,- i de sidste 22 år. Kontingentforhøjelsen vedtaget med 37 stemmer for og 2 stemmer imod.

      3. Bestyrelsen lægger op til drøftelse af, om vi skal afholde en sommerfest på fællesarealet:

Udvalg nedsat:

Helle Thomsen, Kongsbo Tværvej 8

Rami Thomsen, Kongsbovej 29

Carlo Bendtsen, Kongsbovej 31 (tovholder)


Pkt. 5:      Forslag fra medlemmerne:

Ingen indkomne forslag


Pkt. 6:      Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

 • kasserer Carlo Bendtsen (K31) - modtager genvalg:

Bestyrelsesmedlem Carlo Bendtsen (K31) genopstillede og blev valgt med akklamation

 • bestyrelsesmedlem Tanja Ritzau (LP3) - modtager ikke genvalg

Helle Thomsen, Kongsbo Tværvej 8, stillede op og blev valgt med akklamation.

 • bestyrelsesmedlem Bettina Rudbæk (K56) – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Bettina Rudbæk (K56) genopstillede og blev valgt med akklamation. 


Pkt. 7:      Valg af suppleant:

 • Johnny Juul Jensen (K47) - modtager genvalg

Suppleant Johnny Jensen (K47) genopstillede og blev valgt med akklamation. 


Pkt. 8:      Valg af revisor:

 • Børge Christensen (K45) - modtager genvalg
 • Revisorsuppleant Lasse Johansson (LP3) - modtager genvalg

Børge Christensen (K45) blev genvalgt som revisor med akklamation. 

Lasse Johansson (LP3) blev genvalgt som revisorsuppleant med akklamation. 


Pkt. 9:      Eventuelt

Der blev nedsat et udvalg, der skal indhente kloakeringspriser:

    Jørn Ege Pedersen, Lars Petersvej 37

    Søren Juul Petersen, Kongsbovej 32

    Finn Dyrhagen, Kongsbovej 43 (tovholder)

Lasse fra Kongsbovej 18 informerede om, at han har fået byggetilladelse til et større byggeprojekt. Han håber at kunne undgå samme postyr som på Lærkevej. Han opfordrede til at komme hen og spørge, hvis man har spørgsmål, i stedet for snak i krogene.


-------------------------------

Referatet er godkendt af dirigent og bestyrelsen

-------------------------------

For det kommende år består bestyrelsen i Grundejerforeningen Ellinge Lyng således af:

Formand Finn Dyrhagen (K43) - valgt for perioden 2022-2024

Kasserer Carlo Bendtsen (K31) - valgt for perioden 2023-2025

Bestyrelsesmedlem Torben Søgaard (K1) - valgt for perioden 2022-2024

Bestyrelsesmedlem Helle Thomsen (KT8) - valgt for perioden 2023-2025

Bestyrelsesmedlem Bettina Rudbæk (K56) - valgt for perioden 2023-2025

Bestyrelsessuppleant Johnny Jensen (K47) - valgt for perioden 2022-2023

Referat fra generalforsamlingen 14/4 2022

Beslutningsreferat fra den 53. ordinære generalforsamling

Torsdag den 14. april 2022 kl. 13.00

i Vig Forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1, 4560 Vig

 

Formanden, Finn Dyrhagen (K43) bød velkommen og præsenterede de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

 

Pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden foreslog Børge Christensen (K45), som blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig og gennemgik dagens agenda.

 

Pkt. 2: Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne halve år

Hjemmesiden er igen aktiv efter at have været nede, efter vi blev forsøgt hacket. Webadressen er den samme: www.ellinge-lyng.dk

Torben Søgaard fra bestyrelsen fortalte om vejene: vi fik foretaget en bedre opretning i 2021 og vi er i gang med at rette op på de stikveje, som foreningen har ansvaret for (de stikveje, der fører til mere end to ejendomme). Alt vedligeholdes løbende. Stikveje til koteletgrunde er ejernes eget ansvar. Der vil igen i år blive lagt støvbinder på vejene.

Kloakering er fortsat nomineret til at foregå fra september 2023 – Juli 2024. Det koster omkring 35.000 for tilslutning og ca 1.000 kr pr. meter der skal graves på egen grund. Så pengetræet skal plantes nu :-) Der vil komme mere info når der afholdes officielle infomøder via kommunen.   

Der blev spurgt til de containere, der er opstillet på et par grunde. Det er ikke forbudt, men flere tilkendegav, at de skæmmede området. Bestyrelsen tager dialog med ejerne af containere.

Dertil skal det også nævnes at Campingvogne er forbudt uden for ferietiden iflg. servitutterne.

 

Til debat:

Bestyrelsen har fået henvendelser vedrørende grenkørsel og at dette ønskes tidligere på året.

På sidste års generalforsamling blev det besluttet at beholde grenkørsel, men ikke aftalt hvornår på året, det skulle ske. Hidtil har praksis været: lige efter pinse.

Afstemning/håndsoprækning for at beholde grenkørsel efter pinse – 9 for, 14 imod. Afstemning/håndsoprækning for at grenkørsel skal ske umiddelbart efter påske – 9 for.

Afstemning/håndsoprækning for at grenkørsel skal ske umiddelbart efter 1. maj – 14 for.

Det blev således besluttet, at grenkørsel fremover skal ske umiddelbart efter 1. maj, effektueres fra 2023.
I indeværende år sker det efter pinse, dvs. i uge 24.

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Carlo Bendtsen (K31) gennemgik det reviderede regnskab for 2021, som blev godkendt uden bemærkninger.

 

Pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastsættelse af bidrag

Budget for 2022 blev taget til efterretning.

Fastsættelse af bidrag: Bestyrelsen foreslår uændret bidrag: 400 kr. pr. år, hvilket blev godkendt.

Ingen yderligere forslag fra bestyrelsen.

 

Pkt. 5: Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag fra medlemmerne.

 

 

Pkt. 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formand Finn Dyrhagen (K43) blev genvalgt med akklamation.

Bestyrelsesmedlem Torben Søgård (K1) blev genvalgt med akklamation.

 

Pkt. 7: Valg af suppleant

Johnny Jensen (K47) blev valgt med akklamation.

 

Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant

Børge Christensen (K45) blev genvalgt som revisor med akklamation.

Lasse Johansson (LP3) blev genvalgt som revisorsuppleant med akklamation.

 

Pkt. 9: Eventuelt

Formanden takkede dirigenten for fin mødeledelse og forsamlingen for en god debat.

Alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig vores Facebookgruppe: "Grundejerforeningen Ellinge Lyng" og sikre sig, at vores kasserer (carlobendtsen@gmail.com) har deres mailadresse. Det er via disse to kanaler, at bestyrelsen sender beskeder ud.

 

-------------------------------

Referatet er godkendt af dirigent og bestyrelsen

-------------------------------

For det kommende år består bestyrelsen i Grundejerforeningen Ellinge Lyng således af:

Formand Finn Dyrhagen (K43) - valgt for perioden 2022-2024

Kasserer Carlo Bendtsen (K31) - valgt for perioden 2021-2023

Bestyrelsesmedlem Torben Søgaard (K1) - valgt for perioden 2022-2024

Bestyrelsesmedlem Tanja Ritzau (LP3) - valgt for perioden 2021-2023

Bestyrelsesmedlem Bettina Rudbæk (K56) - valgt for perioden 2021-2023

Bestyrelsessuppleant Johnny Jensen (K47) - valgt for perioden 2022-2023

-------------------------------

 

 UDDRAG AF

Deklaration om "Ellinge Lyng udstykningen" - af 26/11 1969

Ved udstykning af ovennævnte ejendom har sogneråd, amtsråd og naturfredningsnævn godkendt,

 • at de fremtidige parceller til sommerhusudstykning udstykkes efter landinspektør J. Kristiansens Plan af april 1969 j. nr. 3994
 • at der tinglyses nedenstående bestemmelser, dels for at opfylde de af det offentligt stillede betingelser, og dels for at sikre området som et smukt og roligt sommerhusområde.
 1. Udstykning og anvendelse

De fremtidige parceller udstykkes efter den godkendte plan, og kun mindre ændringer kan foretages, når myndighederne godkender dette.

Området er et godkendt sommerhusområde, og der må således ikke forefindes nogen form for erhvervsvirksomhed, handel, fabrik, værksted, lager, pensionat, feriekoloni, restaurant, dyrehold eller i det hele taget nogen virksomhed, der ved røg, støj, støv eller lugt, udseende eller på anden måde er til gene for omboende.

Der må ikke på parcellerne udenfor ferieperioden opstilles campingvogne, telte el. lignende. Erhvervsskilte må ikke opsættes.

Referat fra generalforsamlingen 5/9 2021

Regnskab 2020 & Budget 2021 - se her

Beslutningsreferat fra den 52. ordinære generalforsamling

Søndag den 5. september 2021 kl. 12.00

i Vig Forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1, 4560 Vig

 

Formanden, Finn Dyrhagen (K43) bød velkommen og præsenterede de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Han beklagede, at det pga. coronarestriktioner ikke havde været muligt at afholde generalforsamlingen inden udgangen af april, som vedtægterne foreskrev.

 

Pkt. 1: Valg af dirigent

Formanden foreslog Børge Christensen (K45), som blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig og gennemgik dagens agenda.

 

Pkt. 2: Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt med dagsordenen, og udtrykte stor tak til den tidligere formand, Karsten Møller, for god vejledning og historiske data om foreningens historie. Man kan af de gamle bøger se, at spørgsmålet om hastighed på vejene har været oppe at vende på samtlige møder i foreningens historie. Desuden har der i de første år været mange drøftelser om den telefonboks, som foreningen havde opsat.

      Torben Søgaard fra bestyrelsen fortalte om vejene: vi fik foretaget en bedre opretning i år og vi er i gang med at rette op på de stikveje, som foreningen har ansvaret for (de stikveje, der fører til mere end to ejendomme). Alt vedligeholdes løbende. Stikveje til koteletgrunde er ejernes eget ansvar.

      Vedr. naboskabet: Formanden læste den gældende servitut for hele området op - aftrykt herunder.

      Formanden mindede om de tilbagevendende formaninger og tilføjede, at løsgående katte udgør et problem enkelte steder.

 

Beretning til debat:

Vejenes tilstand er yderst tilfredsstillende, men det er fortsat et problem, at især firmabiler kører for stærkt. Formanden oplyste, at der ikke må opsættes skilte med hastighedsbegrænsning.

Kloakering - ingen spørgsmål.

Der var enighed blandt de fremmødte om, at rå containere på sommerhusgrunde ikke er kønne at se på. Men der er så vidt vides ikke hjemmel til at forbyde dem.

Campingvogne er på samme vis et problem, og de er forbudt iflg. servitutterne uden for ferietiden.

Bestyrelsen tager dialog med ejerne af containere og campingvogne.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Carlo Bendtsen (K31) gennemgik det reviderede regnskab for 2020, som blev godkendt uden bemærkninger.

 

Pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastsættelse af bidrag

 1. at vi ophører med den årlige grenkørsel, da den er dyr (11.300,- sidste år)

Formanden oplyste, at bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse af, om den årlige grenkørsel stadig havde opbakning, set i lyset af, at flere og flere har trailere.

Flere udtrykte tilfredshed med ordningen, men fandt det problematisk, at nogle lægger grene så tidligt ud, at der opstår brandfælder og at fuglene bygger rede i de udlagte grene. Andre ønskede ordningen afskaffet, så foreningen kan bruge pengene på vore veje i stedet.

Ved afstemning viste der sig flertal for at bevare ordningen.

Bestyrelsen tog det til efterretning og vil overveje, om tidspunktet for afhentning skal ændres.

 1. at vi i stedet anskaffer en trailer til fælles brug

Forslaget bortfaldt

 1. at vi bruger de penge, vi sparer på grenkørsel, på vedligeholdelse af vejene

Forslaget bortfaldt

      Budget for 2021 blev derefter godkendt.

      Fastsættelse af bidrag:

Bestyrelsen foreslår uændret bidrag: 400 kr. pr. år, hvilket blev godkendt.

 

Pkt. 5: Forslag fra medlemmerne

Et medlem havde fremsat forslag om etablering af vejbump på vore veje for at nedsætte hastigheden.

Bestyrelsen oplyste, at man har forespurgt kommunen, som oplyser, at det godt kan lade sig gøre, men at det kræver belysning af alle bump, hvilket vil blive meget dyrt.

Efter en drøftelse om andre muligheder blev forslaget sat til afstemning, men der var ikke flertal for at arbejde videre med sagen.

 

Pkt. 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Carlo Bendtsen (K31) og Tanja Ritzau (LP3) blev genvalgt med akklamation.

Bettina Rudbæk (K56) opstillede og blev valgt med akklamation.

 

Pkt. 7: Valg af suppleant

Johnny Jensen (K47) opstillede og blev valgt med akklamation.

 

Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant

Børge Christensen (K45) blev genvalgt som revisor med akklamation.

Lasse Johansson (LP3) blev genvalgt som revisorsuppleant med akklamation.

 

Pkt. 9: Eventuelt

Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlem: Jeannette Gronemann (LP2)
og afgående suppleant Birgith Møller (KT7) for indsatsen.

 

Formanden takkede dirigenten for fin mødeledelse og forsamlingen for en god debat.

Herefter bød foreningen de fremmødte på frokost.

-------------------------------

Referatet er godkendt af dirigent og bestyrelsen

-------------------------------

For det kommende år består bestyrelsen i Grundejerforeningen Ellinge Lyng således af:

Formand Finn Dyrhagen (K43) - valgt for perioden 2020-2022
Kasserer Carlo Bendtsen (K31) - valgt for perioden 2021-2023
Bestyrelsesmedlem Torben Søgaard (K1) - valgt for perioden 2020-2022
Bestyrelsesmedlem Tanja Ritzau (LP3) - valgt for perioden 2021-2023

Bestyrelsesmedlem Bettina Rudbæk (K56) - valgt for perioden 2021-2023

Bestyrelsessuppleant Johnny Jensen (K47) - valgt for perioden 2021-2022

-------------------------------

Uddrag af Deklaration om "Ellinge Lyng udstykningen" - af 26/11 1969

Ved udstykning af ovennævnte ejendom har sogneråd, amtsråd og naturfredningsnævn godkendt,

 • at de fremtidige parceller til sommerhusudstykning udstykkes efter landinspektør J. Kristiansens Plan af april 1969 j. nr. 3994
 • at der tinglyses nedenstående bestemmelser, dels for at opfylde de af det offentligt stillede betingelser, og dels for at sikre området som et smukt og roligt sommerhusområde.
 1. Udstykning og anvendelse

De fremtidige parceller udstykkes efter den godkendte plan, og kun mindre ændringer kan foretages, når myndighederne godkender dette.

Området er et godkendt sommerhusområde, og der må således ikke forefindes nogen form for erhvervsvirksomhed, handel, fabrik, værksted, lager, pensionat, feriekoloni, restaurant, dyrehold eller i det hele taget nogen virksomhed, der ved røg, støj, støv eller lugt, udseende eller på anden måde er til gene for omboende.

Der må ikke på parcellerne udenfor ferieperioden opstilles campingvogne, telte el. lignende. Erhvervsskilte må ikke opsættes.